Warunki Usługi

Warunki Usługi

Niania-top umożliwia:

użytkowników poszukujących usługi, która wyjaśni ich potrzeby i znajdzie wśród ogłoszeń w Serwisie osoby, organizacje lub partnerów, którzy mogą je zaspokoić. Usługi obsługiwane obecnie przez Serwis obejmują opiekę nad dziećmi, rozwój dziecka, pomoc dla seniorów oraz pomoc domową. użytkowników oferujących jedną z tych usług w celu świadczenia tej usługi i kontaktowania się z zainteresowanymi użytkownikami. partnerów do umieszczania reklam w Serwisie, neutralnie w formie baneru lub spersonalizowanej formy w reklamach użytkowników. W żadnym wypadku użytkownicy nie będą mogli ubiegać się o gwarancję usługi lub wydajności dla zastosowań opisanych powyżej. Prawdziwość, ważność i dokładność ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników w żaden sposób nie pociąga za sobą odpowiedzialności niani/opiekunki i pozostaje wyłączną odpowiedzialnością autora.

Niania-top nie zobowiązuje się do jakości usług oferowanych przez Użytkowników ani do ich warunków. W związku z tym niania-top zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść publikowanych reklam i/lub usług, spotkań lub usług, które mogą z nich wynikać. Jeśli użytkownik naruszy swoje obowiązki wynikające z niniejszych warunków i prawa, odpowiedzialność opiekunki jest wyraźnie wyłączona. Niania-top przypomina, że ​​podczas fizycznych spotkań Użytkowników należy zachować pewne środki ostrożności.

Niania-top radzi swoim Użytkownikom, aby zawsze spotykali się w miejscach publicznych z odpowiednim wyprzedzeniem i informowali pobliskie osoby o miejscu i czasie spotkania. Niania-top przypomina również, że Użytkownicy muszą samodzielnie przeprowadzać wszelkie kontrole, jakie uznają za konieczne, dotyczące osoby, którą chcą zatrudnić do usługi. Korzystając z niania-top, użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawnych obowiązków sprawozdawczych jako pracodawca lub jako pracownik. Zawarcie umowy, oświadczenie prawne i świadczenie usług odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników. Jeżeli którykolwiek z nich okaże się wadliwy, odpowiedzialność niania-top jest wyraźnie wyłączona. Korzystanie i rejestracja w serwisie niania-top oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu

1. Prezentacja strony internetowej

Informacje prawne:

Z redakcją można się skontaktować pod adresem kontakt@niania-top.pl

Serwis jest serwisem społecznościowym zaprojektowanym w celu ułatwienia kontaktu między osobami, które mają wspólne potrzeby związane z różnymi kategoriami usług osobistych. Witryna nie gwarantuje dokładności dostarczonych informacji, które zostały napisane na pełną odpowiedzialność członków. Zgodnie z praktykami i zwyczajami internetowymi, w Serwisie mogą być zamieszczane reklamy oraz linki promocyjne lub sponsorowane. Marki na tej stronie pozostają własnością odpowiednich wnioskodawców.

Serwis jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich Użytkowników. Rejestracja i tworzenie profilu jest bezpłatne. Z zastrzeżeniem przestrzegania warunków niniejszej umowy, profile i reklamy są publikowane bez żadnej rekompensaty finansowej. Wyszukiwanie i przeglądanie zawartości profili jest bezpłatne. Jednak połączenie może się opłacić. Dane kontaktowe oraz ceny znajdują się na stronie prezentacji oferty.

Niania-top może być zobowiązana do wprowadzenia na rynek dodatkowych usług i opcji, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z dodatkowych usług. Ceny podane na Stronie zawierają wszystkie podatki. Są one denominowane w polskich złotych. Ceny te mogą zostać zmienione przez Spółkę w dowolnym momencie i obowiązują tylko w dniu subskrypcji i nie mają wpływu na przyszłość.

2. Twoja własność intelektualna

Niania-top nie nabywa żadnych praw własności do Twoich treści. Serwis może w szczególności oferować innym użytkownikom możliwość (i) przeglądania Twoich treści w Serwisie lub z poziomu Serwisu za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonów komórkowych) oraz (ii) pobierania Twoich treści na inne nośniki. Informujemy również, że ze względu na specyfikę sieci Internet przesyłane dane, w szczególności treści, nie są chronione przed ryzykiem przekierowania i/lub piractwa, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

3. Nasza własność intelektualna

Strona jest naszą wyłączną własnością. Ogólnie rzecz biorąc, przyznajemy użytkownikowi osobiste, niewyłączne i niezbywalne prawo dostępu do Witryny i korzystania z niej, z wyraźnym wyłączeniem wszelkich innych praw bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

4. Nasza odpowiedzialność jako gospodarza

Nie jesteśmy prawnie zobowiązani do monitorowania treści przesyłanych lub przechowywanych za pośrednictwem Witryny. Jedyne obowiązki związane z jakością naszego hostingu dotyczą (i) zwalczania określonych treści zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Treści zabronione, (ii) utrzymywania danych połączenia, które są objęte tajemnicą zawodową i są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych, oraz ( iii) usuwać wszelkie nielegalne treści, gdy się o nich dowiemy.

5. Odpowiedzialność Użytkownika

Jako dostawca treści Witryny, niezależnie od tego, czy są to zdjęcia, filmy wideo czy komentarze, które udostępniasz, jesteś zobowiązany do przestrzegania obowiązujących praw i przepisów. W związku z tym Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, aby przechowywanie i rozpowszechnianie tych treści za pośrednictwem Witryny nie stanowiło

 • Atakowanie osób w szczególności zniesławienie, znieważenie, znieważenie itp. oraz poszanowanie życia prywatnego,
 • Atak na porządek publiczny i dobre obyczaje, w szczególności przeprosiny za zbrodnie przeciwko ludzkości, nawoływanie do nienawiści rasowej, pornografię dziecięcą itp.
 • Komentarze lub treści o charakterze dyskryminującym (religia, narodowość, płeć, orientacja seksualna, zwyczaje, wiek, pochodzenie etniczne lub inny rodzaj dyskryminacji w rozumieniu kodeksu karnego).
 • Komentarze o charakterze politycznym, sekciarskim, seksistowskim itp. W przeciwnym razie treść zostanie usunięta na warunkach określonych w ust. 4 i/lub dezaktywacja Twojego konta bez uprzednich formalności.

Oprócz ewentualnego skazania za odszkodowanie, poniesiesz również sankcje karne właściwe dla przedmiotu sporu (pozbawienie wolności i grzywny). Ze względu na społeczny charakter Serwisu oraz w poszanowaniu wrażliwości każdego z nich, obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie określonych zasad etycznych dotyczących zdjęć, filmów i/lub komentarzy zamieszczanych w Internecie, a w szczególności powstrzymanie się od rozpowszechniania wszelkie treści obraźliwe, brutalne lub pornograficzne. Ze względów praktycznych każda treść jest automatycznie powiązana z linkiem, który umożliwia innym użytkownikom zgłaszanie nadużyć.

6. Rejestracja i dostęp

6.1 Rejestracja

Aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, można założyć konto za pomocą udostępnionego w tym celu formularza internetowego. Rejestracja jest zabroniona dla osób prawnych bez wyraźnej zgody niania-top. Członek gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania niania-top o wszelkich zmianach danych, które podał podczas rejestracji oraz w razie potrzeby do samodzielnego dokonania tych zmian. W każdej chwili można dowolnie modyfikować treść podanych przy tej okazji danych osobowych. Ponadto niania-top nie ma możliwości zapewnienia tożsamości osób rejestrujących się w jej usługach, a niania-top nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży tożsamości Członków. Jeśli Członek ma powody sądzić, że dana osoba używa jego identyfikatora lub konta, musi niezwłocznie poinformować o tym niania-top. Możesz uzyskać dostęp do swojego konta, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i powiązane hasło, które zachowujesz poufnie. W żadnym wypadku niania-top nie ponosi odpowiedzialności za utratę nazwy użytkownika i/lub hasła przez Członka. Korzystanie z Serwisu po dokonaniu rejestracji jest ważne bezterminowo. Zastrzegamy sobie prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie. W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z powyższej odpowiedzialności użytkownika dostęp do przestrzeni osobistej może być natychmiastowy i bez uprzedzenia, czasowo lub na stałe poprzez dezaktywację konta, bez uszczerbku dla innych naszych praw. Korzystanie z Serwisu po dokonaniu rejestracji jest ważne bezterminowo. Zastrzegamy sobie prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie. W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z powyższej odpowiedzialności użytkownika dostęp do przestrzeni osobistej może być natychmiastowy i bez uprzedzenia, czasowo lub na stałe poprzez dezaktywację konta, bez uszczerbku dla innych naszych praw. Korzystanie z Serwisu po dokonaniu rejestracji jest ważne bezterminowo. Zastrzegamy sobie prawo do jej zakończenia w dowolnym momencie. W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z powyższej odpowiedzialności użytkownika dostęp do przestrzeni osobistej może być natychmiastowy i bez uprzedzenia, czasowo lub na stałe poprzez dezaktywację konta, bez uszczerbku dla innych naszych praw.

6.2 Dostęp do usługi

Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprzęt (komputer, oprogramowanie, środki telekomunikacyjne itp.) umożliwiający dostęp do usług, jak również koszty telekomunikacyjne ponoszone w związku z ich użytkowaniem.

6.3 Możliwość akceptacji OWU

Zapisując się do niania-top, użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się i akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Użytkownik niepełnoletni może korzystać z Serwisu niania-top wyłącznie za zgodą rodziców (lub opiekunów). Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą rejestrować się w Witrynie. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie korzystaj z tej witryny ani nie uzyskuj dostępu do niej w żaden sposób. Jeśli jesteś rodzicem lub przedstawicielem prawnym dziecka poniżej 16 roku życia, które zarejestrowało się w Serwisie, wyślij nam wiadomość e-mail z informacjami niezbędnymi do anulowania rejestracji dziecka.

Osoby niepełnoletnie nie mogą rejestrować się w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody opiekunów prawnych.

7. Korzystanie z usługi

7.1 Dane

Członek upoważnia nianię-top do rozpowszechniania na stronie internetowej oraz w mediach reklamowych lub komunikacyjnych imienia i nazwiska, treści swojego ogłoszenia, a także zdjęć powiązanych z jego kontem, a także zdjęć i filmów, na których wydarzenie (wydarzenia) sponsorowanych, organizowanych lub sponsorowanych przez niania-top. Członek upoważnia niania-top do rozpowszechniania jego imienia i nazwiska, pełnych danych teleadresowych, treści

Członek oświadcza, że ​​zapoznał się z Internetem, jego właściwościami i ograniczeniami oraz potwierdza, że:

 • Publikuje, przesłuchuje, konsultuje, żąda i przechowuje dane dostępne w Internecie na swoją wyłączną odpowiedzialność.
 • Że jest w pełni świadomy, że jego dane i dane osobowe mogą być widoczne dla wyszukiwarek.
 • Że jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony własnych danych i oprogramowania przechowywanego na jego sprzęcie przed próbami włamania się do jego systemu komputerowego przez osoby trzecie
 • Pomimo wdrożonych środków technicznych zapobiegających wtargnięciu osób trzecich do maszyn i obszarów zarezerwowanych dla Uczestników, niania-top nie ponosi odpowiedzialności za wtargnięcie lub ewentualne zmiany danych Uczestnika.

7.2 Warunki użytkowania

Niania-top umożliwia:

Użytkownicy poszukujący usługi, która wyjaśni ich potrzeby i znajdą wśród ogłoszeń w Serwisie osoby, organizacje lub partnerów, którzy będą w stanie je zaspokoić. Usługi obsługiwane obecnie przez Serwis obejmują opiekę nad dziećmi, rozwój dziecka, pomoc dla seniorów oraz pomoc domową. użytkowników oferujących jedną z tych usług w celu świadczenia tej usługi i kontaktowania się z zainteresowanymi użytkownikami. Partnerów do umieszczania reklam w Serwisie, neutralnie w formie baneru lub spersonalizowanej formy w reklamach użytkowników.

W żadnym wypadku użytkownicy nie będą mogli ubiegać się o gwarancję usługi lub wydajności dla zastosowań opisanych powyżej. Prawdziwość, ważność i dokładność ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników w żaden sposób nie pociąga za sobą odpowiedzialności niani/opiekunki i pozostaje wyłączną odpowiedzialnością autora. niania-top nie zobowiązuje się do jakości usług oferowanych przez Użytkowników ani do ich warunków. W związku z tym niania-top zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść publikowanych reklam i/lub usług, spotkań lub usług, które mogą z nich wynikać. Jeśli użytkownik naruszy swoje obowiązki wynikające z niniejszych warunków i prawa, odpowiedzialność opiekunki jest wyraźnie wyłączona. niania-top przypomina, że ​​podczas fizycznych spotkań Użytkowników należy zachować pewne środki ostrożności.

Niania-top przypomina również, że Użytkownicy muszą samodzielnie przeprowadzać wszelkie kontrole, jakie uznają za konieczne, dotyczące osoby, którą chcą zatrudnić do usługi. Korzystając z niania-top, użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawnych obowiązków sprawozdawczych jako pracodawca lub jako pracownik. Zawarcie umowy, oświadczenie prawne i świadczenie usług odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników. Jeżeli którykolwiek z nich okaże się wadliwy, odpowiedzialność niania-top jest wyraźnie wyłączona.

Korzystanie i rejestracja w serwisie niania-top oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.

7.3 Charakter użytkowania i dane

Niania-top to prywatny portal społecznościowy. W związku z tym członkowie nie mogą:

Używaj ich reklam do celów innych niż podkreślanie potrzeby lub usługi, łącząc je z opieką nad dziećmi, rozwojem dziecka, pomocą dla seniorów i pomocą domową. Wykorzystywać informacje z wpisów innych członków do celów innych niż nawiązywanie osobistych relacji w celu oferowania lub ujawniania usług lub potrzeb związanych z twoim stanem. W związku z tym reklamy, zniesławienie, żarty itp. są niedozwolone. Niania-top tworzy kontaktowy adres e-mail, który umożliwia każdemu użytkownikowi powiadamianie niania-top o zastosowaniach niezgodnych z powyższymi zasadami. Niania-top jako gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, a jego odpowiedzialność ogranicza się do zasad określonych w artykule 4. Niania-top przypomina również użytkownikom, że zastrzega sobie prawo do niepublikowania profilu lub zdjęcia, które uzna za nieetyczne w Serwisie, bez konieczności usprawiedliwiania się.

7.4 Treści zabronione

Jako gospodarz, niania-top jest prawnie zobowiązana do ustanowienia łatwo dostępnego i widocznego systemu umożliwiającego każdemu zwrócenie uwagi na rozpowszechnianie treści za pośrednictwem Serwisu dotyczących:

Przeprosiny za zbrodnie przeciwko ludzkości, Podżeganie do nienawiści rasowej, Pornografia dziecięca, Podżeganie do przemocy, atak na godność ludzką, atak na jakąkolwiek religię, Prezentowanie wszelkiego rodzaju narkotyków, alkoholu, homoseksualizmu… itp., Wszelkiego rodzaju znęcanie się nad zwierzętami. Wszelkie formy dyskryminacji.

7.5 Obowiązki użytkownika

Uzyskując dostęp do Serwisu niania-top, Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się do:

 • Korzystaj z Usług wyłącznie w kontekście czysto prywatnym (kontakt osobisty)
 • Nie publikuj fałszywych informacji o swojej tożsamości, umiejętnościach i kwalifikacjach.
 • Nie stosuj środków, które mają wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu i jego usług.
 • Nie promuj bezpośrednio ani pośrednio usług oferowanych przez serwis niania-top.
 • Nie naruszają przepisów Kodeksu karnego, który zwalcza praktyki hakerskie.
 • Nie wykorzystuj ponownie ani nie powielaj w żaden sposób żadnej części witryny i jej usług.
 • Użytkownicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa pracy i lokalnych przepisów dotyczących opieki nad dziećmi i usług osobistych.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje udostępniane przez niania-top.
 • W ramach bezpłatnego korzystania z serwisu i bez wykupienia przez członka dostępu premium należy przestrzegać ram i granic określonych przez Serwis, a mianowicie nie zachęcać innego członka Serwisu do kontaktowania się z nim w inny sposób niż za pośrednictwem serwisu, w w szczególności do zachowania jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, numerów telefonu i faksu, chyba że niania-top wyraźnie zażąda takich informacji.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych zobowiązań i bez wyczerpującej listy, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że opiekunka będzie mogła jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia odmówić dostępu do całości lub części strony internetowej.

7.6 Korzystanie z plików cookie

Użytkownik jest informowany, że niektóre Serwisy wymagają instalacji plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez określony czas w pamięci RAM komputera (są to tak zwane pliki cookie „sesyjne”) lub na dysku twardym komputera (są to pliki cookie „stałe”). W plikach cookies znajdują się m.in. informacje o dotychczasowych dostępach Użytkownika do odpowiedniego serwera, informacje o ofertach, z którymi dotychczas się zapoznał, czy informacje o warunkach płatności, jakie zostały uzgodnione w ramach dokonywanych wcześniej transakcji. Głównym celem plików cookies jest przechowywanie określonych informacji, z jednej strony poprzez przedstawienie Użytkownikowi określonej oferty, a z drugiej strony stworzenie jak najdogodniejszego korzystania z Usług. W ten sposób Użytkownik może odwiedzać strony Serwisu bez konieczności każdorazowego resetowania wszystkich ustawień. Z drugiej strony,

Strona korzysta z sesyjnych i trwałych plików cookies. Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona standardowo, czyli akceptują pliki cookies. Użytkownik ma jednak prawo i możliwość skonfigurowania oprogramowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała te pliki cookie lub przynajmniej wymagała uprzedniej zgody Użytkownika. Jeżeli Użytkownik odmówi rejestracji lub usunie pliki cookies, może to spowodować zmniejszenie liczby Usług i utratę optymalnego działania wszystkich ofert.

7.7 Weryfikacja tożsamości

Niania-top oferuje swoim członkom usługę weryfikacji tożsamości. „Zweryfikowana tożsamość” jest wymieniona na profilach członków, którzy ją subskrybują i którzy przejdą proces weryfikacji:

 • Członek przesyła kopię dokumentu tożsamości drogą elektroniczną.
 • niania-top sprawdza zgodność imienia, nazwiska i daty urodzenia podanych w profilu z danymi w dokumencie tożsamości.
 •  Dokument nie jest przechowywany przez niania-top
 • Ta kontrola jest kontrolą zasad. W żadnym wypadku niania-top nie gwarantuje tożsamości osoby, która utworzyła profil. Mogą wystąpić następujące przypadki, które nie są wyczerpujące:
 • członek sfałszował dokument tożsamości
 • członek utworzył profil dla innej osoby i przesłał dokument tożsamości, który nie należy do niego
 • Wystąpił błąd podczas ręcznego sprawdzania poprawności przesłanego dokumentu względem informacji profilowych.
 • W żadnym wypadku opiekunka nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za przywłaszczenie tożsamości członka lub fałszywe oświadczenie, nawet jeśli do profilu przypisana jest odznaka „zweryfikowana tożsamość”.

7.8 Wiadomości wewnętrzne

Niania-top oferuje usługę komunikatorów internetowych. Wiadomości wymieniane za pośrednictwem tej usługi mogą być przeglądane tylko przez nadawcę, odbiorcę lub członków zespołu niania-top. Zgodnie z niniejszymi warunkami członkowie są informowani o publicznym i nieosobowym charakterze tej usługi. Nawet jeśli wiadomości nie mogą być w praktyce odczytane przez innych użytkowników, w żadnym wypadku niania-top nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za dostęp do tych wiadomości przez kogokolwiek. Ponadto informuje się, że zespół niania-top może zostać poproszony o odczytanie wymienianych wiadomości, w szczególności w celu:

 • weryfikacja satysfakcji użytkowników
 • weryfikacji prawidłowego korzystania z serwisu przez użytkowników
 • lub z jakiegokolwiek innego powodu pozostawionego uznaniu najwyższego zespołu niania

Użytkownicy nieposiadający aktywnego karnetu nie są uprawnieni do wysyłania swojego numeru telefonu lub adresu e-mail za pośrednictwem komunikatora ani zachęcania korespondenta do kontaktu z nimi w inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej. Jakiekolwiek naruszenie może skutkować odszkodowaniem należnym użytkownikowi niania-top. niania-top zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, którego zachowanie zostanie uznane za niewłaściwe lub niezgodne z Ogólnymi Warunkami Użytkowania po zapoznaniu się z wiadomościami wymienianymi za pośrednictwem tego serwisu.

7.9 Kontakt z klientem

Niania-top jako adres korespondencyjny wykorzystuje spersonalizowany adres e-mail. W każdym przypadku zgłoszenia kogoś lub zapytania o cokolwiek na temat naszych usług zawsze możesz skontaktować się z: kontakt@niania-top.pl

7.10 Prawo do odstąpienia od umowy

W związku z tym żadne odwołanie lub anulowanie nie będzie akceptowane przez okres dłuższy niż siedem dni. Niemniej jednak, według uznania zespołu niania-top, gest komercyjny może zostać wykonany.

7.11 Opłaty za usługi do zapłaty:

Uwielbiamy pomagać ludziom jako zespół; dlatego ustalamy najlepsze ceny za każdą usługę na całym polskim rynku w sposób opisany poniżej,

Opieka nad Dziećmi w imieniu niani lub opiekunki.

Rozwój dzieci.

Prośba o pomoc w domu i ogrodzie.

Opieka nad osobami starszymi.

8. Dostępność strony internetowej

Witryna jest ogólnie dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw, planowanych lub nie, związanych z pracami konserwacyjnymi lub w przypadku działania siły wyższej. Chociaż jesteśmy zobowiązani do posiadania odpowiednich zasobów, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich charakteru, wynikające z niedostępności Witryny.

9. Dowód, konserwacja i archiwizacja

Zapisy komputerowe przechowywane w naszych systemach z zachowaniem zasad sztuki bezpieczeństwa będą traktowane jako dowód komunikacji elektronicznej, wysyłania formularzy rejestracyjnych, umieszczania i pobierania treści (tekstów, zdjęć, filmów). Formularze rejestracyjne archiwizowane są na nośniku zapewniającym wierność i trwałość wymaganą przez obowiązujące przepisy. Uzgodniono, że w przypadku rozbieżności między naszymi zapisami komputerowymi a Państwa dokumentami w formie papierowej lub elektronicznej pierwszeństwo mają zapisy komputerowe.

10. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć firmę Niania-top, jej spółki zależne i stowarzyszone oraz ich funkcjonariuszy, agentów, partnerów i pracowników przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami, w tym wszelkimi uzasadnionymi honorariami adwokackimi, ze strony osób trzecich, spowodowanymi lub wynikającymi z korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszej Umowy i/lub wynikającego z jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy i/lub jakiegokolwiek naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji określonych powyżej i/lub jeśli jakakolwiek Treść, którą publikujesz na Stronie powoduje, że Niania-top ponosi odpowiedzialność wobec innych osób w zakresie, w jakim taka odpowiedzialność jest przypisywana nagannemu postępowaniu.

11. Prawo właściwe i wyznaczenie jurysdykcji

Mając na uwadze międzynarodowy wymiar sieci internetowej, niania-top przypomina, że ​​należy przestrzegać wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów i porządku publicznego. W przypadku sporu wynikłego z wykonania, rozwiązania lub warunków niniejszej umowy, strony będą dążyć do rozwiązania sporu polubownie.

12. Różne

Jeśli jakakolwiek część Ogólnych warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, dane warunki zostaną uznane za nieistniejące, a pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy i zakresie oraz będą nadal obowiązywać . Nieistniejące warunki zostaną zastąpione jednym (z) takimi, które są bliższe treści anulowanej klauzuli.

 

O nas

Współpracujemy z rodzinami przy selekcji kandydatów, aby zapewnić ich rodzinom najwyższą opiekę.

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 9:00-18:00
Sobota: 9:00-16:00
Tel: 668 853 156

Kontakt

Cloud Elite Sp. z o. o., ul.Kaczeńców 12B, 05-462 Otwock
Email:
kontakt@niania-top.pl

Biuletyn informacyjny
pl_PLPL